Inloggen Aanmelden

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1. Shopsuite B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (‘Shopsuite’), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68638698.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Alle aan Shopsuite verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2. De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Shopsuite aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
2.3. Het is Shopsuite toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Shopsuite.
2.4. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden, onverminderd het bepaalde onder artikel 2.2, mede gehanteerd ten behoeve van de bestuurders van Shopsuite en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Shopsuite werkzaam zijn of waren.

3. Totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Shopsuite zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
3.2. Er is sprake van een overeenkomst nadat een aanbieding en/of offerte van Shopsuite door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, terug gestuurd en vervolgens door Shopsuite schriftelijk is bevestigd of wanneer opdrachtgever via de Shopsuite website een abonnement afsluit door het ondertekenen van een online document waarin opdracht gegeven wordt voor het ter beschikking stellen van het door opdrachtgever gekozen Shopsuite abonnement.
3.3. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Shopsuite slechts worden vertegenwoordigd door ten minste één van haar bestuurders.
3.4. Maatwerk en aanvullende functionaliteiten met betrekking tot software development, ontwikkeld door Shopsuite in opdracht van de opdrachtgever, worden aangeboden op offertebasis.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Shopsuite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan geen garantie geven voor de werking van de software.
4.2. Indien technische ondersteuning is overeengekomen, beperken deze werkzaamheden door Shopsuite zich nadrukkelijk tot het assisteren van opdrachtgever bij het laten functioneren van de door Shopsuite geleverde software.
4.3. Shopsuite probeert de service veilig en foutloos te houden, maar installatie en gebruik is op eigen risico.
4.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.

5. Termijn van levering
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5.2. Een door Shopsuite opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking en hier zijn geen rechten aan te ontlenen door de Opdrachtgever.

6. Commissie en uitbetaling
6.1. Het verdienmodel is op basis van Cost per Sale (CPS). Dit betekent dat er een commissie zal worden uitbetaald over ieder verkocht product, waarbij de hoogte van het commissiepercentage en de commissievoorwaarden door de webwinkel worden bepaald. Een indicatie van het door opdrachtgever te verdienen bedrag staat bij ieder product in de database aangegeven en de behaalde resultaten zijn terug te vinden in het Shopsuite account van de opdrachtgever.
6.2. Aangegeven commissies dienen slechts ter indicatie en kunnen afwijken naar gelang veranderende omstandigheden.
6.3. Commissies verdiend bij winkels die zijn aangesloten bij Awin worden, indien de opdrachtgever beschikt over een Awin account, worden bijgeschreven op het Awin account van de opdrachtgever door middel van het Awin Orangelabel platform. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van het Awin-ID aan Shopsuite, alsmede de juistheid daarvan.
6.4. Indien er een commissie verdiend wordt die niet kan worden bijgeschreven aan een Awin publisher account, zal Shopsuite zorg dragen voor de uitbetaling van deze overeengekomen commissie met inachtneming van:
6.4.1. Betaling van commissie vindt plaats over het door Shopsuite ontvangen bedrag.
6.4.2. Betaling van de tussen partijen overeengekomen commissie vindt maandelijks plaats op de 27e (zegge: zevenentwintigste) dag van de betreffende maand (of op de eerstvolgende werkdag indien de 27e een zaterdag, zondag of feestdag betreft).
6.4.3. De commissie wordt overgemaakt op het bij Shopsuite bekende IBAN-nummer van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van de benodigde gegevens voor betaling, almede de juistheid daarvan.
6.4.4. Betaling van commissie zal plaatsvinden wanneer de commissie meer bedraagt dan het uitbetalingsminimum van EUR 25 (zegge: vijfentwintig euro). Wanneer dit uitbetalingsminimum niet wordt behaald, wordt het openstaande bedrag meegenomen naar de volgende periode.
6.4.5. Shopsuite is geen rente verschuldigd aan de opdrachtgever over de betalingstermijn en het bedrag aan openstaande commissie, vanwege het niet behalen van het uitbetalingsminimum.

7. Betaling aan Shopsuite
7.1. Opdrachtgever gaat akkoord dat het overeengekomen abonnementsbedrag vooraf middels automatische incasso door Shopsuite wordt geïncasseerd.
7.2. Betaling van overige facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke (handels)rente ook administratiekosten verschuldigd van EUR 25 (zegge: vijfentwintig euro). Voor zover Shopsuite over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de opdrachtgever ook de werkelijke gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van EUR 100 (zegge: honderd euro). Tevens is Shopsuite gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan. Shopsuite mag de tarieven aanpassen naar gelang veranderde omstandigheden die hierop van invloed zijn voor Shopsuite.

8. Prijzen
8.1. Shopsuite mag halfjaarlijks de (abonnements)prijzen aanpassen.
8.2. Shopsuite mag het door opdrachtgever afgenomen abonnementspakket uitbreiden naar gelang veranderde omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) het aantal maandelijkse bezoekers van de website waarop de software van Shopsuite draait en het aantal door opdrachtgever opgenomen producten, die hierop van invloed zijn voor Shopsuite.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Shopsuite voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Shopsuite wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
9.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de hoogte van de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 3.000 (zegge: drieduizend euro) per geval.
9.3. Shopsuite zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (‘Derden), bij de selectie van Derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Shopsuite sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van Derden uit. Elke door of namens Shopsuite aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze Derden worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
9.4. Shopsuite is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, alsmede gederfde winst of verlies).
9.5. Shopsuite is niet aansprakelijk voor op de website van de opdrachtgever geplaatste content door opdrachtgever of derden.
9.6. Shopsuite is niet aansprakelijk voor verlies en/of verwijdering van data.
9.7. De voorgaande bepalingen over de (beperking van) aansprakelijkheid van Shopsuite (9.1 t/m 9.6) zijn van toepassing, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Shopsuite.

10. Vrijwaring
10.1. De opdrachtgever vrijwaart Shopsuite voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

11. Geheimhouding
11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alsmede voor informatie waarvan partijen behoren te weten dat de inhoud daarvan vertrouwelijk is. Informatie geldt onder meer, doch niet uitsluitend, als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard of het karakter van de informatie.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst vervaardigde werken, zoals in ieder geval software, berusten op Shopsuite, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

13. Beëindiging
13.1. Na een periode van één jaar vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst zijn opdrachtgever en Shopsuite te allen tijde gerechtigd om de samenwerking met inachtneming van een termijn van 30 dagen, zonder opgaaf van reden, te beëindigen.
13.2. Opzegging dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarbij de dag nadat de opzegging bij beide partijen bekend is, althans geacht kan worden bekend te zijn, geldt als datum van opzegging.
13.3. Er vindt geen restitutie plaats op reeds in rekening gebrachte kosten.
13.4. Indien opdrachtgever (2) jaarlijks vooruit heeft betaald, dan is Shopsuite niet gerechtigd de samenwerking, gedurende de periode waarover opdrachtgever reeds betaald heeft, op te zeggen.
13.5. In het geval dat opdrachtgever handelt in strijd met de wet, openbare orde, goede zeden of voorwaarden die adverteerders stellen aan de promotie van hun producten, is Shopsuite gerechtigd de samenwerking direct te beëindigen zonder restitutie van reeds in rekening gebrachte kosten.
13.6. Shopsuite is de opdrachtgever commissie verschuldigd tot en met de datum van beëindiging van de overeenkomst. Betaling van de commissie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6.

14. Overmacht
14.1. Shopsuite is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe is verhinderd door overmacht, waaronder uitdrukkelijk mede is begrepen werkstakingen in het bedrijf van Shopsuite, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal en vertragingen in de levering van diensten door Derden. Partijen zijn in het geval van overmacht gerechtigd de verplichting uit overeenkomst op te schorten, met een maximum van twee maanden. Hierna mogen zij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Indien en voor zover van toepassing Shopsuite ten tijde van het intreden van overmacht een deel van de overeenkomst reeds heeft uitgevoerd, wordt deze als ware het een afzonderlijke overeenkomst gefactureerd.
14.2. Shopsuite is een web-applicatie, welke tijdelijk niet beschikbaar kan zijn. Shopsuite is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die ontstaat door het niet beschikbaar zijn van Shopsuite.

15. Overige bepalingen
15.1. In het geval van aan Shopsuite gerelateerde additionele inkomsten, zoals (maar niet uitsluitend) promotiepakketten en andere branded content proposities, die via het Shopsuite platform verlopen zal Shopsuite haar standaard bureau fee in rekening brengen. Daarnaast wordt de geldende CPS (zie artikel 6.1) te allen tijde gehandhaafd.
15.2. Indien een proefperiode overeengekomen is, zal er gedurende deze proefperiode geen kosten voor het gebruik van Shopsuite in rekening gebracht en zijn zowel Shopsuite als opdrachtgever gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang kosteloos te beëindigen. Dit dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarbij de dag nadat de opzegging bij beide partijen bekend is, althans geacht kan worden bekend te zijn, geldt als datum van opzegging. Shopsuite is de opdrachtgever commissie verschuldigd tot en met de datum van beëindiging van de overeenkomst. Betaling van de commissie vindt plaats in overeenstemming met artikel 6.
15.3. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Shopsuite mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan gelieerde onderneming(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Shopsuite zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
15.4. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

16. Toepasselijk recht
16.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in meerdere talen vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.
16.2. Op de rechtsverhouding tussen Shopsuite en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
16.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


Deze algemene voorwaarden versie N20175 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 68638698 en zijn tevens te raadplegen op www.shopsuite.com/algemene-voorwaarden

Download hier de PDF.